Privacyverklaring / AVG

Privacyverklaring

Bridgeles Nijmegen respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons, onze leraren, de Nederlandse BridgeBond.
Het doel van Bridgeles Nijmegen is,
-het op een toegankelijke (didactisch verantwoorde) manier geven van bridgelessen, het bevorderen en stimuleren van ‘kaartplezier,
– door middel van overbrengen van en bridge-theorie en bridge-enthousiasme.

Onze docenten zijn en lid van de Nederlandse Bridgebond (NBB) en NBB gediplomeerd bridgedocent 
Als cursist van Bridgelesnijmegen levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse.
Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het gebruik binnen BridgelesNijmegen.
In overleg met u wordt u t.z.t. aangemeld bij de Nederlandse Bridge Bond. Overigens: De bond kent haar eigen Privacy/AVG verklaring).

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken door anderen.
We verwerken niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het door ons beoogde doel: Het geven van bridgelessen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan streven we erna het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten
U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

Contact
Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Huub Hilgers